Tạp chí Ngôn ngữ, S. 5 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Đọc sách: Lược khảo lịch sử từ vựng tiếng Việt. Tác giả: PGS.TS Vũ Đức Nghiệu. Nxb GD Việt Nam, H., 2011, 515 trang

Nguyễn Thiện Giáp

Tóm tắt


Với Lược khảo lịch sử từ vựng tiếng Việt, giới Việt ngữ học đã có thêm một bước tiến trên con đường khám phá lịch sử tiếng Việt. Không thể nói rằng công trình này (và cả những công trình khác) khảo tả, phản ánh được hoàn toàn đầy đủ các trạng thái từ vựng, sự kiện từ vựng và lịch sử từ vựng tiếng Việt; nhưng, với công trình này, có thể coi như một phác thảo, một kí  hoạ với những đường nét và chi tiết cơ bản của bức tranh lịch sử từ vựng tiếng Việt đã được hoàn thành.


Toàn văn: PDF

Ngôn ngữ, ISSN: 0866-7519